Stap, trap, deel, beweeg met de Brussel'Air premie.
Met de Brussel'Air-premie wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest luchtvervuiling bestrijden die het autoverkeer veroorzaakt. De bedoeling van deze premie is de Brusselse automobilisten aan te zetten om hun auto in de ruilen voor vervoermiddelen die beter rekening houden met het leefmilieu : het openbaar vervoer, de fiets, te voet gaan en het autodelen volgens het Cambio-systeem.Laat u niet verstikken.
Verplaats u zonder auto gratis in Brussel
Als u uw nummerplaat en uw auto opgeeft, dan krijgt u voor de duur van een jaar :
  - een abonnement op het openbaar vervoer (1) en een Cambio Start abonnement* voor een jaar
  - of een Cambio Start abonnement* voor een jaar en een fietspremie (maximum 505 €).

Als uw auto vóór 1 januari 2000 ingeschreven is, als u de nummerplaat opgeeft en het voertuig bovendien in een erkend centrum laat vernietigen, dan krijgt u voor de duur van twee jaar :

  - een abonnement op het openbaar vervoer en een Cambio Start
    abonnement * voor een jaar, beide éénmaal verlengbaar
  - of een abonnement op het openbaar vervoer voor een jaar, een Cambio
    Start abonnement * voor een jaar, éénmaal verlengbaar,
    en een fietspremie
  - of een Cambio Start abonnement * voor een jaar, éénmaal verlengbaar
    en een dubbele fietspremie.


Voorwaarden voor de toekenning van de premie
 • De aanvrager van de premie moet een natuurlijk persoon zijn die gedomicilieerd is in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Eenpersoonsvennootschappen komen niet in aanmerking voor de Brussel’AIR-premie.
 • Het aantal voertuigen in de categorieën “VP, AA, AB, AD, AE, SW, AC, AF en FA” zoals bepaald door de DIV, met inbegrip van firmawagens of gelijkgestelde voertuigena, geteld op het adres van de premieaanvrager, moet met minstens één eenheid verminderen, en dit vanaf de datum van schrapping tot de vervaldag van de toegekende premie.
  Bedrijfsvoertuigen (bv.: bestelwagen) komen niet in aanmerking voor de premie.
 • Noch de begunstigde noch zijn familieleden mogen een wagen laten inschrijven gedurende de
  geldigheid van de premie.
 • De aanvrager kan niet van de premie genieten als hijzelf of iemand van zijn gezin minder dan drie maanden geleden, te rekenen vanaf de datum van aanvraag van de Brussel’AIR-premie, een firmawagen of gelijkgesteld voertuig heeft gekregen.
 • De begunstigde van de premie moet gedurende de volledige looptijd van de premie deel uitmaken van het gezin van de titularis.
 • Elke wijziging in de situatie van de aanvrager en/of de begunstigde tijdens de looptijd van de
  premie moet door de aanvrager uiterlijk zes weken na de wijziging worden meegedeeld aan de
  MIVB.

De premieaanvraag moet per post aan de MIVB worden gericht en moet samengaan met volgende documenten :
 • een afschrift van de kennisgeving van de schrapping door de DIV (gedateerd op maximum 6 maanden vóór de datum van de aanvraag van de Brussel’AIRpremie);
 • een afschrift van het inschrijvingsbewijs (datum van de laatste inschrijving goed leesbaar) van het geschrapte voertuig of een kopie van het laatste aanslagbiljet van de verkeersbelasting;
 • een bevestiging van de gezinssamenstelling (ook voor alleenstaanden), gedateerd op maximum twee maanden vóór de datum van de aanvraag;
 • een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager van de premie;
 • een kopie van de identiteitskaart van de begunstigde (als hij niet de aanvrager is);
 • een foto (identiteitskaartformaat) van de begunstigde als de gekozen premie een MTBabonnement omvat;
 • het  ingevulde, gedateerde en door de begunstigde ondertekende MoBIB-formulier als de gekozen premie een MTB-abonnement omvat;


Een initiatief van de Brusselse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor meer info, bel nummer 070 210 025


*Het Cambio Start abonnement van de Brussel'Air premie omvat exclusief de vaste kosten, dat betekent de instapkosten en maandelijkse abonnementsbetalingen.